Ponuka audítorských služieb

 

Vážený klient, predkladám Vám ponuku nasledujúcich služieb pre Vašu spoločnosť.

 

V oblasti auditu vykonávam nezávislé overenie údajov ročnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy podľa medzinárodných audítorských štandardov ISA.

 

Overenie ročnej a mimoriadnej účtovnej závierky má v zásade viac fáz:

  • overenie počiatočných stavov
  • priebežné overenie účtovníctva
  • záverečný audit  s overením účtovných výkazov /a výročnej správy/

 

Cieľom overenia počiatočných stavov zostatkov účtov je získanie základnej informácie a správnosti vykázania počiatočných stavov účtov u nových klientov.

 

Priebežný audit vykonávam spravidla štvrťročne. Je možné dohodnúť i iný cyklus / mesačne, polročne…/ podľa požiadaviek klienta. Cieľom priebežného auditu je overenie prvotných dokladov, systému účtovania, kolobeh účtovných dokladov, s dôrazom na platné vnútropodnikové smernice a platné zákonné normy. Výsledkom je správa z vykonania priebežného auditu, ktorá je upozornením pre klienta na prípadné zistené nedostatky ešte pred koncom účtovného obdobia. Súčasťou správy sú i návrhy na možné riešenie nedostatkov.

 

Záverečný audit prebieha počas zostavovania účtovnej závierky, resp. po jej zostavení. Cieľom záverečného auditu je overenie záverečných účtovných operácií, dokladovej inventúry, vykazovaných zostatkov aktívnych a pasívnych účtov a overenie účtovných výkazov. Výsledkom záverečného auditu je správa nezávislého auditora o overení účtovnej závierky. Pre klientov, ktorým zostavenie výročnej správy vyplýva zo zákona, vykonám overenie výročnej správy, tj. overenie správnosti údajov účtovníctva uvádzaných vo výročnej správe.