Účtovné a ekonomické poradenstvo

 

  Cieľom poradenských služieb sú telefonické alebo osobné konzultácie, ako aj  vypracovanie písomných stanovísk a názorov k požadovanej problematike. Konzultácie a písomné stanoviská poskytujem k problematike z oblasti účtovníctva, postupov účtovania, spôsobu financovania a obstarania invetičného majetku, ako i vypracovanie podkladov a finančných analýz pre získanie bankových úverov a pôžičiek.

 

  Prostredníctvom s.r.o. G.S.M. - IURING, Švabinského ul. 16, 851 01 Bratislava, IČO: 35 727 624, ktorej som spoločníkom a konateľom, poskytujem nasledujúce služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva a ekonomickej analýzy:

   - účtovné poradenstvo

   - zavedenie a vedenie účtovníctva a účtovných kníh v súlade s platnou legislatívou s bezplatným poradenstvom,

   - rekonštrukcia účtovníctva na podklade účtovných dokladov,

   - príprava a spracovanie účtovnej závierky, zostavenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky.